Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.livabl.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Livabl behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie over Livabl

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door livabl invest bv, met een maatschappelijke zetel aan de Van Peltstraat 2, 2018 Antwerpen, België. Livabl invest bv is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BTW 0755.893.977 en draagt als BTW-identificatienummer BTW 0755.893.977

Privacybeleid

Livabl hecht veel belang aan uw privacy en de correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker. Ook staat Livabl in voor de privacy van de eigenaars wat betreft de publicatie van documenten verbonden aan vastgoed te koop/huur op de website. De documenten verbonden met het aangeboden vastgoed worden in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documenten is alleen bedoeld voor intern gebruik bij interesse van kandidaat-kopers en/of kandidaat-huurders. De documentatie mag dan ook niet gekopieerd of verspreid worden. Hieronder kan u meer lezen over ons privacybeleid. In dit beleid brengen we u graag op de hoogte over de manier waarop wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten. Bij de verwerking van persoonsgegevens leven we de wet na, momenteel de Europese verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de gegevensbescherming, beter bekend als GDPR. Heeft u vragen? Contacteer ons via hello@livabl.be

Welke gegevens verzamelen we

Livabl verwerkt geen bijzondere of gevoelige gegevens. Hieronder geven we een overzicht van de persoonsgegevens die we kunnen verwerken.

 1. Identiteitsgegevens van de opdrachtgever (verkoper of verhuurder): naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternumme
 2. Identiteitsgegevens van de kandidaat-koper of kandidaat-huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, zoekwensen
 3. Identiteitsgegevens van de huurder: naam, voornaam, adres, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, rijksregisternummer, inkomsten, tewerkstelling, burgerlijke stand, gezinssamenstelling
 4. Gegevens van het onroerend goed van de opdrachtgever (verkoper/verhuurder): eigendomstitel, stedenbouwkundig uittreksel, bodemattest, keuringsattest van de elektrische installatie, EPC attest, grondplannen, informatie over de overstroomgevoeligheid, postinterventiedossier, informatie over de erfgoedwaarde, etc.
 5. Technische informatie: IP adres, het aantal webpagina’s dat bezocht werden tijdens een bezoek op onze site, het type browser waarmee gesurft wordt, de datum en sessieduur, cookie data, toesteling.

Waarom verzamelen we deze gegevens

Wettelijke verplichtingen:
In specifieke omstandigheden zijn we verplicht om persoonsgegevens te verwerken. Hieronder vallen onder meer de verplichting om bij te dragen aan het voorkomen van het witwassen van geld en de verplichting om te reageren op een formeel verzoek van de Belgische belastings- en gerechtelijke autoriteiten. Deze wettelijke verplichtingen waarvoor wij gegevens moeten verwerken zijn niet exhaustief en zijn onderhevig aan veranderingen.

Contractuele relaties:
Alvorens contracten te sluiten dient Livabl bepaalde gegevens te verkrijgen en te verwerken, met name om onder andere:

 • te reageren op uw verzoek;
 • u bij te staan bij het verstrekken van informatie en bij de sluiting van een contract;
 • een verzoek op te volgen, de geschiktheid te evalueren en de risico’s met betrekking tot een mogelijk contract in te schatten;
 • uw bemiddelingsopdracht te vervullen.

In het kader van lopende contracten of het beheer van contracten moeten we een aantal gegevens verwerken, in het bijzonder om te voldoen aan administratieve en boekhoudkundige verplichtingen. In dit kader kunnen uw gegevens intern binnen Livabl verzonden worden naar diverse afdelingen. Meer bepaald verwerkt Livabl uw gegevens bij de uitvoering van contracten als volgt:

 • beheer van lopende contracten/bestelde diensten
 • centraal management en algemeen beeld van de klanten
 • het beheer van uw vastgoed

Livabl kan persoonsgegevens voor bijkomende doeleinden verwerken in het kader van de relatie met de betrokkene en de uitvoering van contracten.

Gerechtvaardigde belangen
Livabl verwerkt persoonsgegevens voor de verwezenlijking van gerechtvaardigde belangen. Hierbij streven we ernaar om een billijke balans te vinden tussen de noodzaak om de gegevens te verwerken en het respect voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, met inbegrip van de bescherming van de privacy. Persoonsgegevens worden in dit kader onder andere verwerkt voor:

 • het personaliseren van onze diensten
 • de verbetering van de kwaliteit van de aan u verleende dienst
 • het toezicht op onze activiteiten, waaronder de omvang van de omzet, het aantal afspraken in onze kantoren, het aantal oproepen en bezoeken op de website, etc.
 • het gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de bezoekers te verbeteren (meer informatie over ons cookies beleid vindt u hieronder)
 • het bewaren van bewijsmateriaal (archieven)
 • de vaststelling, uitoefening, verdediging en het behoud van onze rechten of alle personen die we vertegenwoordigen, bijvoorbeeld voor invorderingsprocedures of geschillen.

Uw toestemming
Wij kunnen uw persoonlijke elektronische contactgegevens (telefoonnummer en e-mailadres) verwerken om u informatie, advertenties of voorstellen toe te sturen via directe marketing, nieuwsbrieven, per post of e-mail. In dit geval vragen we eerst uw specifieke toestemming.

Aan wie maken we de gegevens over?

We behandelen alle persoonsgegevens met de grootste zorg en delen de gegevens alleen om u de beste diensten aan te bieden bij de uitvoering van onze opdracht. In sommige gevallen zijn we bij wet verplicht om uw gegevens te delen met derden, waaronder overheidsinstanties of toezichthoudende autoriteiten, wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om informatie over te maken. We dragen persoonsgegevens ook over aan specifieke dienstverleners om te helpen met:
 • het ontwerpen en onderhouden van computerapparatuur en internetapplicaties
 • het aanbieden van reclame- en communicatiediensten, met inbegrip van online en sociale netwerkproviders
 • het voorbereiden van rapporten en statistieken, afdrukken van documenten en ontwerpen van producten of diensten
 • de commercialisering van onze activiteiten, de organisatie van evenementen en het beheer van klantencommunicatie
We zorgen ervoor dat derden enkel beperkte toegang hebben tot de persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. We zullen er dan ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze gebruiken. We bewaren alle persoonsgegevens binnen de EER. Er worden dan ook geen gegevens overgebracht naar landen buiten de EER.

Bewaarperiode

Livabl zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Deze periode is gelinkt aan de wettelijke
en fiscale verplichtingen van Livabl, evenals de wettelijke noodzaak om uw gegevens bij te houden buiten de bewaringsperiode ter bewijs of om te reageren op verzoeken om informatie van de
bevoegde instantie, bijvoorbeeld:
o 10 jaar in het kader van de antiwitwaswetgeving
Buiten deze perioden worden uw persoonlijke gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

Hoe beveiligen we gegevens

We hanteren strikte normen om de persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. We nemen dan ook maatregelen van technische en organisatorische aard zoals encryptie, antivirus, firewalls, toegangscontroles, strenge selectie van medewerkers en leveranciers, om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.

In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval dat uw persoonsgegevens gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zullen wij onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate maatregelen. Indien nodig, zal Livabl u in kennis stellen van dit incident in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Welke rechten heeft u?

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. U kan hiervoor steeds terecht bij het kantoor of via hello@livabl.be

 1. Recht op informatie – Bij de start van de verwerking heeft u recht op informatie. We hopen dat we u met deze disclaimer goed hebben kunnen informeren over ons privacybeleid. Indien u verdere vragen heeft helpen we u graag verder via hello@livabl.be
 2. Recht van verzet – Bij de start van de verwerking, tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op verzet. Livabl kan de verwerking van de persoonsgegevens verder zetten indien er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten of vrijheden van de betrokkene.
 3. Recht op inzage – Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op inzage. U heeft met andere woorden het recht om te weten of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, voor welke doeleinden we deze verwerken, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie de gegevens worden meegedeeld. Indien u inzage in uw klantenfiche wenst te krijgen bezorgen wij u een kopie van de verwerkte persoonsgegevens.
 4. Recht op verbetering – Tijdens de duurtijd van de verwerking heeft u recht op verbetering. We dragen er zorg voor dat de persoonsgegevens correct bewaard worden, maar indien u merkt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn kan u dit via hello@livabl.be laten weten. Dan stellen wij alles in het werk om de gegevens aan te passen.
 5. Recht op overdraagbaarheid van gegevens – Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. De overdraagbaarheid naar een andere verwerkingsverantwoordelijke geldt alleen voor de persoonsgegevens die u zelf heeft meegegeven en dus niet voor gegevens die de makelaars zelf opgezocht of nagevraagd hebben.
 6. Recht op beperking – Tijdens de duurtijd van de verwerking en bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op beperking van de verwerkingsactiviteit. Dit betekent dat u het recht heeft (een onderdeel van) de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te stoppen wanneer u de juistheid van de gegevens betwist. Tijdens die periode kan Livabl de gegevens controleren.
 7. Recht op verwijdering – Bij de beëindiging van de verwerking heeft u recht op wissing/verwijdering. Wanneer uw contract met Livabl een einde genomen heeft, kan u Livabl vragen om uw persoonsgegevens te wissen indien dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens werden verzameld. U heeft ook de mogelijkheid om ten allen tijde de wissing te vragen van presoonsgegevens die door Livabl op basis van uw toestemming worden verwerkt (tenzij Livabl een andere rechtsgrond heeft voor de verwerking) of op basis van het gerechtvaardigd belang van Livabl (tenzij er prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking). Livabl kan in ieder geval deze persoonsgegevens bijhouden indien dit voor bewijsdoeleinden in het kader van rechtsvorderingen zou vereist zijn.
 8. Recht om klacht in te dienen – U heeft altijd recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) indien u van oordeel bent dat de GDPR niet wordt nageleefd.

Cookiebeleid

Cookies stellen ons in staat om het apparaat te identificeren waarmee u onze website bezoekt of wanneer u heeft ingelogd. Wij gebruiken cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor optimaal gebruik van deze website of die bepaalde basisfuncties leveren. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld cookies die uw voorkeuren opslaan,
zodat wij het gebruiksgemak van deze website kunnen verbeteren. We maken evenzeer gebruik van cookies die ons helpen de prestaties van onze website te optimaliseren.

Wat doen cookies voor u?

Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).

 

Onze cookies helpen ons om:

 1. De website te laten werken zoals u dat verwacht
 2. Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in
 3. De snelheid en beveiliging van onze site te verhogen
 4. Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt
 5. Onze website steeds beter te maken voor u
Wij gebruiken geen cookies voor:
 • Het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het verzamelen van vertrouwelijke informatie (zonder uw uitdrukkelijke toestemming)
 • Het doorsturen van data naar advertentienetwerken
 • Het doorsturen van persoonlijke en vertrouwelijke informatie naar derden
 • Het betalen van commissies aan derden
 • Als de instellingen van uw browser welke u gebruikt om deze website te bekijken het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.

De cookies die op onze website worden gebruikt, zijn gegroepeerd in de volgende categorieën

De onderstaande lijst geeft informatie over de cookies die op onze website worden gebruikt.

CookieDescription
Noodzakelijk
cookielawinfo-checkbox-advertisementDeze cookie is ingesteld door de AVG-plug-in Cookietoestemming en wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Advertentie” vast te leggen.
elementorDeze cookie wordt gebruikt door het WordPress-thema van de website. Hiermee kan de website-eigenaar de inhoud van de website in realtime implementeren of wijzigen.
_wpfuuidDeze cookie wordt gebruikt door de WPForms WordPress-plug-in. De cookie wordt gebruikt om de betaalde versie van de plug-in in staat te stellen vermeldingen van dezelfde gebruiker te verbinden en wordt gebruikt voor enkele extra functies, zoals de Form Abandonment-add-on.
viewed_cookie_policyDe cookie wordt ingesteld door de GDPR Cookie Consent-plug-in en wordt gebruikt om op te slaan of de gebruiker al dan niet heeft ingestemd met het gebruik van cookies. Het slaat geen persoonlijke gegevens op.
cookielawinfo-checkbox-necessaryDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookies worden gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Noodzakelijk” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-functionalDe cookie wordt ingesteld door GDPR-cookietoestemming om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Functioneel” vast te leggen.
cookielawinfo-checkbox-performanceDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Prestaties” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-analyticsDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de cookies in de categorie “Analytics” op te slaan.
cookielawinfo-checkbox-othersDeze cookie wordt ingesteld door de plug-in GDPR Cookie Consent. De cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker voor de cookies in de categorie “Overig” op te slaan.
Analytics
_gidGeïnstalleerd door Google Analytics, slaat de _gid-cookie informatie op over hoe bezoekers een website gebruiken, terwijl er ook een analyserapport wordt gemaakt van de prestaties van de website. Sommige van de gegevens die worden verzameld, omvatten het aantal bezoekers, hun bron en de pagina’s die ze anoniem bezoeken.
_gat_UA-185723121-1Een variatie op de _gat-cookie die is ingesteld door Google Analytics en Google Tag Manager om website-eigenaren in staat te stellen het gedrag van bezoekers te volgen en de prestaties van de site te meten. Het patroonelement in de naam bevat het unieke identiteitsnummer van het account of de website waarop het betrekking heeft.
_ga_0KVT34Y3MZDeze cookie wordt geplaatst door Google Analytics.
_gaDe _ga-cookie, geïnstalleerd door Google Analytics, berekent bezoekers-, sessie- en campagnegegevens en houdt ook het sitegebruik bij voor het analyserapport van de site. De cookie slaat informatie anoniem op en kent een willekeurig gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te herkennen.
Advertentie
test_cookieDe test_cookie wordt ingesteld door doubleclick.net en wordt gebruikt om te bepalen of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.

Klacht

Als we niet in staat waren om jouw verzoek optimaal te behandelen, heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.privacycommission.be/nl/contact.